Маєте ідеї щодо логотипу акції? Розкажіть нам, ми втілимо найбільш вдалий варіант і повідомимо про ваше співавторство
Перші зареєстровані у WEB-колі отримають подарунок
  Усі надходження · Розділи · Архіви · Учасники · Пошук  

Дотичне

Ситуацiя в Українi, якою вона є насправдi. I що треба робити, щоб було краще
Дотичне · Переглядів 15253 · Коментарів 1

Ми тут про ситуацiю в Українi говоримо, а чи є в нас бiльш-менш детальний опис цiєї самої ситуацiї? Перед тим, як щось мiняти, чи не буде зайвим мати уявлення, що ми маємо на поточний момент? Бо не можна кудись рухатись без уявлення, де знаходиться початок дистанцiї. Потiм, вiдповiдно, не буде зайвим визначитись, де фiнiш дистанцiї i як його досягти.

Якщо хтось вважає, що все погано настiльки, що зробити не можна нiчого, хто вiдчуває пессимiзм, тим я рекомендую мою тему про психологiю: http://www2.maidan.org.ua/n/free/1128471302

Отже, ми домовились не бути жертвами нашого “страшного режиму”, а робити щось реальне для покращення нашого з вами життя, незалежно вiд того, хто в нас поганий, а хто гарний; хто президент, а хто прибиральник. Ми вже розумiємо на цей момент, що все залежить вiд нас.

Якщо наша доля в наших руках, то далi скаладаємо план дiй i реалiзуємо його. Пропоную дiяти таким чином:

1) Дати характеристику поточної cитуацiї - “що ми маємо”.

2) Дати характеристику цiльової ситуацiї - “як має бути”. Скласти перелiк цiлей. Обгрунтувати кожну окрему цiль.

3) Скласти Програму дiй, яка нас виведе з пункту 1 в пункт 2, тобто з нашої поточної ситуацiї до цiльової ситуацiї.

4) Розробити методологiю - сукупнicть методiв, засобiв, прийомiв, за допомогою яких ми будемо виконувати нашу Програму дiй, як будемо вирiшувати тактичнi питання.

Меморандум Майдану (http://maidan.org.ua/n/memo/1127062390) - це, певною мiрою, п.2. Але ще потрiбна чiтка програма, як саме цього досягти. Тут не слiд все зводити до найближчих виборiв або полiтичних акцiй; до сподiвань на те, що “оберемо гарного президента (парламент) i все буде добре”. Нам потрiбна комплексна Програма дiй, яку ми будемо виконувати, поки не досягнемо кожної цiлi. Iнакше далi декларацiй це все нiколи не пiде.

Я б назвав цю програму “ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ”.

Окремi елементи, iдеї можна взяти з програм полiтичних партiй та кандидатiв у президенти 2004, доповнити власними мiркуваннями та побажаннями. Зокрема, дещо є у передвиборчих програмах Ющенка та Кiнаха. Але, слiд зазначити, що усi програми наших кандидатiв були перш за все болтовнею, викладеною на паперi. Це не те, що нам потрiбно. Ми маємо бути бiльш “крутими”

Це не є робота на мiсяць або рiк. Це робота на багато рокiв, можливо на все життя. Але мова не йде, що ми повиннi покинути все i працювати тiльки по цiй програмi. Це нереально. Тому має бути задiяний принцип “Разом нас багато”. Хто має змогу допомогти на одну годину в тиждень - добре; двi-три години - ще краще; постiйно - зовсiм гарно. Так, крок за кроком все зробимо. Для вас це занадто складно? Тодi лишається миритися з ситуацiєю, яка в нас є зараз. Саме собою краще не стане.

А поки що я пропоную “козу” п.1. свого ж плану, тобто перелiк характерних особливостей поточної ситуацiї в Українi. Я вам скажу вiдверто: це не є навiть “Версiя 1.0″, її не треба лаяти за недосконалicть, бо вона апрiорi не може бути досконалою (ну не робляться такi речi за одну нiч, не робляться). Це лише початок роботи, але я бачу, що треба дати хоч який поштовх, щоб ми вилiзли з цього глухого кута, який маємо зараз. Якщо адмiн-група пiдтримає цю iдею, далi будемо продовжувати всi разом.

Отже…

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦIЇ В УКРАЇНI (станом на 1.10.2005)

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ

Стиль i методи керування практично не змiнилися з часiв президентства Л.Кучми. Влада за часiв Ющенка має такi самi негативнi ознаки.

1) Бюрократизацiя.
2) Поширена корупцiя, зловживання службовим положенням.
3) Правовий нiгiлiзм; практично повна вiдсутнicть покарання для високопосадовцiв, якi порушують закон; кругова порука.
4) Недiєвicть органiв влади (дублювання функцiй мiж установами, невиконання своїх функцiй через неефективну органiзацiю роботи, корупцiю).

2. ДIЯЛЬНICТЬ ПРЕЗИДЕНТА

1) Президент розглядає свої повноваження перш за все як засiб забезпечення власних iнтересiв та iнтересiв наближених до нього осiб.
2) Президент не є незалежним, вiн керований своїм оточенням, в якому чимало некомпетентних та не зовсiм порядних людей.
3) Президент не володiє iнформацiєю про реальний стан справ у державi (живе у “вiртуальному просторi”).
4) Президент не розумiє повною мiрою вiдповiдальностi, пов’язаної з перебуванням на посадi; не виконує бiльшу частину своїх обiцянок.
5) Поведiнка президента призводить до зниження довiри до нього.

3. ПОЛIТИЧНI ПАРТIЇ*

1) Полiтичнi партiї використовуються переважно як засiб забезпечення iнтересiв крупного капiталу, так званих олiгархiв. Полiтична боротьба значною мiрою є боротьбою олiгархiчних кланiв, боротьбою особистостей, а не iдеологiй. Політичнi амбіції та корпоративнi інтереси значно превалюють над iнтересами держави та народу.
2) Серед методiв полiтичної боротьби головне мiсце займають так званi “бруднi технологiї” (компромат, провокацiї i т.iн.).
3) Полiтика поєднана з кримiнальним свiтом.

—– примiтки до роздiлу про партiї —–
*Може бути корисною моя давня тема про партiї
“Вибори-2006. Вiд кланових чвар до змагання iдеологiй”: http://www2.maidan.org.ua/n/free/1126813280
Класифiкацiя партiй не є досконалою, все дискусiйно, але дещо корисне є.
Для бiльш детального вивчення партiй та полiтикiв було б добре створити велике, глобальне дос’є на кожну партiю i полiтика. В тому чи iншому виглядi вони ще довго будуть у владi. Тому треба конкретизувати: що доброго зробив для держави, що поганого, де порушив закон; i винести вердикт: може вiн бути у владi, або нi.
На Майданi подiбне дос’є я бачив, але, так скажiмо, недосконале. Ще один аналог - чорнi списки Жовтої Пори.
Це все окрема розмова. Якщо буде час, я пiдготую окремий текст по цьому питанню. Поки що цiкаво, як вам ця iдея взагалi.
—————————————

4. ЗОВНIШНЯ ПОЛIТИКА

1) Два головних напрямки: прозахiдний (демократичний, європейський) та проросiйський (iмперський).
2) Росiйське керiвництво, на чолi з В.Путiним, веде, по сутi, замасковану кампанiю по приєднанню України до Росiї та вiдновленню СРСР. Ця проблема значно недооцiнена в українському суспiльствi**
3) Участь у ЄЕП, що є полiтичним проектом керiвництва Росiї, загрожує державному суверенитету України.
4) Вступ до ЄС залишається вiддаленою перспективою.
5) Проводиться пiдготовка вступу України до СОТ.

——
** Корисний сайт, що вiдкриває очi про ставлення Росiї до України: http://www.inshi.info
——

5. ПРАВООХОРОННI ОРГАНИ

1) Поширена корупцiя у правоохоронних органах, так само як в iнших державних установах.
2) Порушення прав затриманих; використання тортурiв.
3) Неефективно працюють суди: затягування розгляду справ, упередженicть.

6. АРМIЯ

1) Термiн строкової cлужби у 2005 р. скорочено до одного року.
2) Проводиться реформа, зокрема планується скорочення чисельностi армiї, переозброєння, перехiд до контрактної cлужби.

7. ЗАСОБИ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ

1) Пicля “Помаранчевої революцiї” тиск на ЗМI з боку держави знизився.
2) Переважна бiльшicть ЗМI є залежними вiд олiгархiчних угруповань, тому подають iнформацiю упереджено.

8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПIЛЬСТВО

1) Пicля “Помаранчевої революцiї” 2004 року покращилися умови для роботи громадських органiзацiй (суспiльне середовище в цiлому стало бiльш демократичним).
2) Громадянське суспiльство в цiлому нерозвинене.

9. ЕКОНОМIКА I ФIНАНСИ

1) Рiвень доходiв на душу населення один з самих низьких в Європi.
2) Великi податки. Податкове навантаження заважає розвитку бiзнесу.
3) Приблизно половина ВВП виробляється у тiньовому секторi.
4) Високий рiвень iнфляцiї (у 2005 роцi - бiльше 10%).
5) Рiвень бiзробiття - 3,3% (за офiцiйними даними на 1.06.2005)***

——
***Треба буде поставити бiльш нову цифру.
——

10. ПРОМИСЛОВICТЬ

1) Приблизно 80% крупних пiдприємств приватизованi. Приватизацiя вiдбулася непрозоро, з порушеннями законодавства.
2) Бiльшiсть промислових пiдприємств потребують замiни застарiлого обладнання.

11. СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

1) Дiє мораторiй на продажу землi ciльськогосподарського призначення (? - деталi треба уточнити).

12. ЕНЕРГЕТИКА

1) Залежнiсть вiд зовнiшнiх поставок енергоносiїв (зокрема, поставки нафти i газу з Росiї).

13. ТРАНСПОРТ

1) Завдяки географiчному положенню, Україна має великий потенцiал як транзитна держава.

14. БУДIВНИЦТВО

1) Обсяги будiвництва житла недостатнi для забезпечення потреб населення.
2) Постiйне зростання цiн на нерухомicть.
3) Частина житлового фонду застарiла (так званi “хрущьовки”). Планується знести та переселити мешканцiв у новi будинки.

15. СОЦIАЛЬНА СФЕРА

1) Дуже низький розмiр пенсiй (у порiвняннi з країнами Європи).
2) Допомога матерям при народженi дитини збiльшена у 2005 р. до 8800 грн (? - цифра приблизна).
3) Поширена безпритульнiсть, немає умов для всебiчного розвитку усiх дiтей та пiдлiткiв.

16. ДЕМОГРАФIЧНI ТЕНДЕНЦIЇ

1) Скорочується населення України, приблизно на 500-600 тис. у рiк. Станом на 1.09.2005 в країнi мешкає приблизно 47 млн., в той час як у 1990 роцi було приблизно 52 млн.

17. МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1) Низький рiвень якостi медичного обслуговування.
2) Поширене споживання тютюну та алкоголю. Масована реклама тютюнових виробiв та алкогольних напоїв (по телевiзору, на бiг-бордах).
3) Масове поширення наркоманiї.
4) Україна займає одно з перших мiсць у свiтi за темпами поширення епiдемiї ВIЛ/СНIД.
5) Висока захворюванicть на туберкульоз.

18. ЕКОЛОГIЯ ТА ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ

1) Високий рiвень забруднення повiтря, водного середовища призводить до погiршення стану здоров’я населення.
2) На пiдприємствах використовують застарiлi, неефективнi захиснi споруди, в результатi чого збiльшується забруднення довкiлля.
3) Скорочуються площi зелених масивiв. Незаконнi вирубки дерев пiд забудову, зокрема у Київi.
4) Чорнобильска АЕС i зона вiдчудження: недостатнiй рiвень фiнансування робiт, недооцiнка значення проблеми ЧАЕС.

19. НАУКА I ТЕХНОЛОГIЇ

1) Держава не видiляє достатньо коштiв для розвитку науки та провiдних технологiй. Це призводить до поглиблення технологiчного вiдставання України вiд розвинених держав.

20. ОСВIТА

1) Реформи системи освiти непродуманi та неефективнi.

21. КУЛЬТУРА

1) Низький рiвень державної пiдтримки культури.
2) Переважна бiльшiсть лiтератури виходить на ринок росiйською, тобто недержавною мовою.
3) Нерозвинений власний кiнематограф.

22. ТУРИЗМ, СПОРТ, ВIДПОЧИНОК

1) Великий потенцiал туристичних зон (Крим, Карпати) використовується далеко не повнiстю (нерозвинена iнфраструктура).

——

Так… Поки хай буде так. Тепер послухаємо, що ви на це скажете. Тiльки дуже прошу: не оцiнюйте нiчого як кiнцевий варiант. Я повторюю: це лише самий-самий початок, схема. Зараз важливо обговорити саму iдею, концепцiю. А змicт по окремим пунктам ми ще встигнемо вдосконалити. Я включив сюди усе, вiд полiтики до туризму, тому що насправдi у будь-якiй державi все дуже пов’язано. Не можна розглядати окрему сферу у вiдривi вiд iнших, щоб не отримати несподiванi негативнi результати. Потрiбно, як мiнiмум, мати уяву, що i де вiдбувається, щоб вирiшувати проблеми комплексно. Тiльки так можна перетворити нашу державу на справжнього лiдера. Щоб уникнути розпорошення уваги, можна видiлити приорiтетнi cфери i працювати головним чином над ними, а все iнше розглядати з позицiй наявностi часу i потреби. Тут багато дискусiйних моментiв, тому не сприймате нiчого як кiнцевий варiант. Поки що це лише роздуми.

· 19 березня 2006
Версія для друку
RSS комментарі до цієї публікації

#1 Микола Дмитренко · 11 червня 2006 - 11:23

Слава українцям!
Повністю пітримую ідею визначення пріоритетного завдання Програми дій.
В свою чергу маю особисті напрацюванняє.
В моєму варіанті - це Українська Програма розвитку "Спільна дія"
З радістю поділюся із однодумцями.
Моя адреса: 03061, м.Київ, пр.Відрадний, 55 к.97 e-meil: svitoch@voliacable.com
8 050 445 26 26
З повагою Микола Дмитренко

Відповідь

Додати коментар


ДО АКЦІЇ
ДОЛУЧИЛИСЯ


Додати...
Вас немає у реєстрі? Додайте свою інформацію тут

Юлія Смага - підтримай наше
Юлія Смага - юна співачка з українським корінням. Мрії, спогади, сердечні п... · Активність · Новини
Інститут Україніки
Сайт міжнародної громадської організації "Інститут Україніки". Ві... · Активність · Новини
Паперова сутінь
Персональний сайт Енді Ґардена. Мала проза і поезія. · Активність · Новини
Студентське братство імені Степана Бандери
Студентське братство імені Степана Бандери · Активність · Новини
Студентське братство імені Степана Бандери
Учасниками братства є молодь, яка намагається побудувати вільну і незалежну... · Активність · Новини
Telehvon.org.ua
Осередок україномовного програмного забезпечення для мобільних пристроїв · Активність · Новини
Рінгтони українською
Оскільки тепер мій телефон набув можливості повідомляти мене про події не т... · Активність · Новини
ЮР.ЖУРНАЛ про нотаріат і довкола нього…
онлайн журнал про нотаріат і довкола нього… для помічників нотаріуса. Безко... · Активність · Новини
Гурт "ТАРТАК" неОфіційний сайт
неОфіційний сайт гурту · Активність · Новини
Українські фільми
Даний сайт містить фільми, класиків і сучасників, визнаних майстрів камери ... · Активність · Новини

Усі учасники...


« Січень 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031